Jaipur Palace Chorlton

RESTAURANT

613A Wilbraham Rd

M21 9AN

+44 161 881 4685

+44 161 881 4685

Info@jaipupalace.co.uk

BUY VOUCHER